Procedura de Organizare a Activității 2021-2022

Scoala Petre Ispirescu

Procedura de Organizare a Activității 2021-2022

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ.

privind masurile de organizare a activitatii in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARSCoV-2, in anul școlar 2021-2022

COD: PO-79

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției, sau dupa caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale

 

1. SCOP
 

Procedura operationala reglementeaza procesul de organizare i desfasurare a activitatii in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 in unitatea de invatamant   coala Gimnaziala  "Petre  Ispirescu" Constanta,  propriul circuit de intrare i de ie ire a copiilor/elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar  i  nedidactic precum  i modul in care se realizeaza igienizarea/dezinfectia unitatii de invatamant, in anul colar  2021- 2022, cu respectarea criteriilor i a protocoalelor prevazute in conformitate cu Ordinul comun Nr. 5.196 din 3.09. 2021/Nr. 1.756 din 3.09. 2021 al ministrului educatiei i al ministrului sanatatii pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

2. DOMENIUL DE APLICARE
 

Procedura se aplica in cadrul colii Gimnaziale "Petre Ispirescu" Constanta (nivel pre colar, primar, gimnazial) pre colarilor/ colarilor, cadrelor didactice, personalului didactic- auxiliar, personalului nedidactic, parintilor/ reprezentantilor legali/tutorilor.

 

3.  DOCUMENTE DE REFERINT A
 

3.1. Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale, cu modificarile i completarile ulterioare

3.2. Ordinul nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamantului - cadru de organizare și functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;

3.3. Ordinul comun Nr. 5.196 din 3.09. 2021/Nr.  1.756 din 3.09.2021  al ministrului  educatiei și al ministrului sanatatii pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

3.4. Ordinul nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

3.5. OMEC nr. 5.545/10.09.2020 pentru aprobarea metodologiei - cadru privind desfa urarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei i al intemetului, precum i pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3.6. OMEC 5487/31.08.2020, OMEC 1494, OMS 1456 din 31.08.2020

4.  DESCRIEREA PROCEDURII


4.1.  Generalitati

Ca urmare a emiterii Ordinului comun Nr. 5.196  din 3.09. 2021/Nr.  1.756 din 3.09.2021 al ministrului educatiei i al ministrului sanatatii pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul Școlii Gimnaziale "Petre Ispirescu" Constanta, s-au stabilit masuri privind organizarea activitatii in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, in ceea ce privește:

- Masuri generale necesare in vederea pregatirii deschiderii unitatii de invatamant Stabilirea scenariului de organizare i des:fa urare a cursurilor in unitatea de invatamant. Masuri de igiena și comportament la intrarea in unitatea școlara 

- Masuri privind organizarea spatiilor a accesului in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe și a programului școlar, in contextul epidemiologic al infectiei cu SARS-CoV-2.

- Masuri privind organizarea programului școlar Masuri privind servirea mesei

- Masuri privind programul de somn pentru nivelul preșcolar Masuri privind transportul

- Masuri de protectie la nivel individual

- Masuri igienico-sanitare in unitatea de invatamant

- Masuri privind instruirea personalului și comunicarea permanenta de informatii pentru elevi și parinti privind masurile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV2

- Masuri pentru preșcolarii/ elevii și personalul din unitatile de invatamant aflate in grupele de varsta la rise și/sau avand afectiuni cronice și/sau dizabilitati

- Protocol pentru triaj și izolarea copiilor cu simptome specifice COVID-19

- Criterii de suspendare a cursurilor școlare in unitatile de invatamant in contextul confirmarii unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

 

4.2. Masuri generale necesare in vederea pregitirii deschiderii unitafii de invațamant

a) Evaluarea infrastructurii și identificarea unui spatiu pentru izolarea temporara a cazurilor suspecte de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2

b) Curatenia generala inainte de deschidere se va face prin ștergerea prafului, spalare cu apa si detergent, apoi clatire repetata cu apa potabila și, dupa caz, cu substante biocide.

c) Traseul prin curtea unitatii pana la intrarea in incinta, pe holuri se va realiza pe culoare bine delimitate și semnalizate, respectand normele de distantare fizica.

d) Salile de grupa vor fi astfel amenajate incat sa fie asigurata distantarea fizica de minimum 1 metru intre elevi rara a compromite functionarea normala a activitatilor pedagogice. Daca configuratia salii de clasa (suprafata, mobilier etc.) nu permite distantarea fizica de minimum 1 metru, atunci spatiul va fi organizat astfel incat sa se asigure distanta maxim posibila intre elevi

e) Distanțarea fizica se va asigura in toate incaperile din unitate (sali de clasa, holuri, grupuri sanitare, curte, etc) respectandu-se normele de distantare de 1 m.

f) Se vor asigura incaperi dedicate pentru a evita contactul dintre persoanele din grupuri diferite; va fi nominalizat personalul care lucreaza la fiecare grupa/clasa si vor fi repartizate spatiile in care aceștia iși vor desfășura activitatea zilnica in mod constant.

g) Izolatorul se va organiza pentru izolarea copilului cu febra peste 37,3 grade Celsius i/sau alta simptomatologie de boala infecto-contagioasa acuta dezvoltata in timpul șederii in unitate; nu va comunica cu restul spatiilor definite; va fi deservit de cadrul medical al unitatii.

h) Materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual Gucarii, instrumente de scris , caiete, carti, etc).

i) Jucariile care nu pot fi spalate vor fi eliminate din sala de grupa, la fel ca toate accesoriile neesentiale pentru procesul instructiv-educativ.

j) Patuturile (salteaua), mesele/pupitrele, scaunele vor fi strict individualizate, folosite intotdeauna de același copil

k) Activitatile in aer liber vor reprezenta o proportie cat mai mare din program și  se  vor  desfașura in spatii dedicate acestor activitati. Pot fi in același timp afara mai multe grupe/clase, cu conditia de evitare a contactului strans intre copii și evitarea jocurilor care presupun apropierea intre copii la mai putin de 1 m.

l) Conducerea unitatii de invatamant va desemna un responsabil, dintre angajatii unitatii de invatamant, care coordoneaza activitatile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unitatii. Acesta va fi in permanenta legatura cu personalul medico-sanitar, cu reprezentantii inspectoratelor colare judetene, ai directiilor de sanatate publica, ai autoritatilor administratiei publice locale i ai CJCCI.

 

4.3. Stabilirea  scenariului de  organizare și desfașurare a cursurilor in unitatea de invatamant.
 

a) In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale și de infrastructura și resursele umane ale unitatii de invatamant autoritatile implicate in gestionarea prevenirii imbolnavirilor vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii de functionare a unitatilor sau a institutiilor de invatamant preuniversitare.

b) Directia de sanatate publica judeteana (DSP) informeaza informeaza inainte de reluarea cursurilor, dupa vacantele colare inspectoratul colar judetean (ISJ), comitetul judetean pentru situatii de urgenµ (CJSU) cu privire la situatia epidemiologica cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, in vederea stabilirii scenariului de incepere a cursurilor.

c) Inspectoratul colar judetean transmite unitatilor colare informarea DSP referitoare la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, pentru stabilirea scenariului de functionare.

d) Scenariul de functionare al unitatii de invatamant pe parcursul anului colar se va actualiza saptamanal, cu referinta la fiecare zi de vineri, in functie de situatia privind evolutia epidemiologica publicata pe site-ul DSP

e) lnspectoratul școlar judetean si DSP avizeaza propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant și inainteaza spre aprobare CJSU scenariul de functionare pentru unitatea de invatamant.

f) Comitetul judetean pentru situatii de urgenta (CJSU) emite, hotararea privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru reluarea cursurilor dupa vacantele colare sau ori de cate ori este nevoie.

g) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ aplicarea scenariului de organizare i desfli urare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulat la nivelul localitatii, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, dupa cum urmeaza:

Scenariul 1

Participarea zilnica cu prezenta fizica a tuturor antepre colarilor, preșcolarilor și elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protectie - Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mica sau egala cu 6/1000 de locuitori

Scenariul 2

a) Participarea zilnica cu prezenta fizica in unitatile  de  invatamant  a  tuturor  antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor din invatamantul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protectie

b) Participarea zilnica, in sistem on line a tuturor elevilor, cu exceptia celor din invatamantul special - Incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 6/1000 pana la instituirea starii de carantina la nivelul localitatii

c) Daca la nivelul localitatii este instituita masura carantinei zonale atunci nu sunt pennise activitatile care impugn prezenta fizica a pre colarilor i elevilor in unitatea de invatamant. in aceasta situatie, activitatea didactica pentru pre colari i elevi se va desfli ura exclusiv online

4.4. Masuri de igiena și comportament Ia intrarea in unitatea școlara

 

a)  Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea in institutia de invatamant de  catre persoane desemnate din unitatea de invatamant

b)  Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de inteles (panouri, sageti, indicatoare, benzi, etc.) care sa asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare in interiorul unitatii de invatamant și de parasire a acesteia, facilitand pastrarea unei distante  fizice  intre elevi/preșcolari

c)  La intrarea in unitate și pe coridoare, la intrarea in fiecare grupa/clasa vor fi a ezate dispensere/flacoane cu solutie dezinfectanta pentru maini, astfel incat sa fie facilitata dezinfectia frecventa.

d) Portile / ușile vor fi mentinute deschise, pentru a evita punctele de contact.

e) Accesul parintilor și al oricaror altor persoane in unitate/curtea unitatii este interzis .

f) Intrarea se va realiza prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de copii și  pentru  a se evita aglomerarile

g) Programul de functionare/accesul in unitate se va face dupa cum urmeaza:

 

Programul de funcționare:
 

Nivel preșcolar: 8.00 - 8.12.30 / 13.00; 8.00 - 18.00, cu tot efectivul de copii

- Ciclul primar: 8:10 / 8:20 - 17:00

- Ciclul gimnazial: 8:10 - 14:20 / 15:10

 

Intrarea și plecarea copiilor din unitate se va face eșalonat, la intervale orare diferite pentru fiecare grupa/clasa, dupa cum urmeaza:

- 8.00 - 8.15 - grupa mijlocie A, grupa mare

- 8.15 - 8.30- grupa mijlocie B, grupa mica

Plecarea preșcolarilor se face la ora 12.30, 13.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00

 - 8.00 - 8.10 - IA, IB, IIB, IVA, IVB, gimnaziu

 - 8.10 - 8.20 - 8.20: Preg. A, Preg. B, IIA, IHA, IIIB, IV

 Accesul in unitate se va face dupa cum urmeaza:

 -  pe intrarea nr. 1 (Aleea Universitatii nr. 40 - poarta principala): Grupele de gradinita, Preg. A, Preg. B, IA, IB, cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar/personalului nedidactic/inspectorilor școlari/reprezentantilor autoritatilor locale

-  pe intrarea nr. 2 (strada perpendiculara pe Aleea Universitatii, vis-a-vis de blocul nou construit): Clasele IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, IVC, a-V-a B.

-  parintele  trebuie  sa respecte intervalul orar de sosire/plecare la/din unitatea școlara, ce va fi transmisa de catre conducerea unitatii.

8.  Dupa realizarea triajului și dezinfectarea mainilor și a incaltamintei, elevii/pre colarii vor merge direct in salile de grupa/clasa

i)     Triajul epidemiologic al copiilor se efectueaza zilnic de catre cadrul medical al unitatii și consta in:

(i)    Masurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura inregistrata nu trebuie sa depa easca 37,3 grade Celsius;

(ii)    În cazul in care temperatura inregistrata depașește 37,3 grade Celsius, se va repeta masurarea temperaturii, dupa o perioada de 2-5 min de repaus;

(iii)   Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezenta de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copii NU sunt primiti la program. Aceștia sunt lasati in grija parintilor cu recomandarea unui consult medical de specialitate.

 

4.5. Masuri   privind organizarea  spafiilor, a  accesului   in   unitatea de  invafamant și a programului școlar, in contextul epidemiological infecfiei cu SARS-CoV-2

4.5.1. Organizarea salilor de clasa - sala de grupa/clasa va fi amenajata astfel incat sa fie asigurata distantarea fizica intre elevi, ceea ce implica urmatoarele:

a)  Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

b)  Dispunerea mobilierului astfel incat sa fie obtinuta distantarea de minimum 1 metru intre elevi

c)   Stabilirea modurilor de ocupare a salii de clasa in functie de numarul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

d)  Mesele/pupitrele vor fi pozitionate astfel incat elevii sa nu stea fata in fata;

e)  Mesele/pupitrele vor fi pozitionate astfel incat sa nu fie blocat accesul in sala de clasa.

f)    Va fi pastrata componenta grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar in situatii justificate. Contactul intre preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

g)   Deplasarea elevilor in interiorul institutiei trebuie limitata prin alocarea unei sali de clasa unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasa de elevi = 1 sala de clasa";

h)   Locurile  din clasa trebuie sa fie fixe; dupa aranjarea elevilor in banci, aceștia nu vor mai schimba locurile intre ei pe toata perioada cursurilor;

i)     Vor fi !imitate deplasarile in clasa, pe cat posibil;

j)     Este interzis schimbul de obiecte personale;

k)    Va fi asigurata aerisirea claselor inainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi in timpul recreatiilor minimum IO minute și la finalul zilei;

l)     Trebuie evitate experimentele practice care necesita mi§care și/sau interactiune stransa intre elevi și se va limita la minimum utilizarea de materiale didactice de catre mai multi elevi. Vor fi prevazute modalitati de dezinfectare adaptate; vor fi organizate activitati individuate, pentru a evita schimbul de materiale; materialele didactice vor fi curatate și dezinfectate dupa utilizare; atunci cand grupe diferite de elevi se succeda in ateliere, vor fi realizate curatenia și dezinfectia suprafetelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intra in contact, dupa fiecare grupa de elevi; se va asigura aerisirea spatiilor timp de minimum 10 minute la fiecare ora.

n) Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca atat in timpul orelor de curs, cat și in timpul recreatiei, atunci cand se afla in interiorul unitatii de invatamant.

o)   Se vor stabili locurile in care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncarii/eliminarii maștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedala prevazut cu sac in interior.

4.5.2. Organizarea grupurilor sanitare

a)  Pauzele vor fi decalate incat sa fie limitat numarul de persoane prezente in grupurile sanitare și in curtea §Colii, cu scopul respectarii distantarii fizice;

b)  Va fi gestionat fluxul de preșcolari / elevi care merg la toaleta (plecarea și intoarcerea de la/la clasa, evitarea aglomerarii in interiorul grupului sanitar); Preșcolarii/ elevii trebuie sa se spele pe maini inainte și dupa ce merg la toaleta;

c)   Se va verifica in permanenta daca grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului sa-și spele (cu apa și sapun lichid) sau sa își dezinfecteze mainile; la baie se vor folosi prosoapele de hartie de unica folosinta.

d)  Se va verifica și se va face completarea, reincarcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel incat sa existe consumabile in cantitati suficiente la toaleta (sapun lichid, hartie igienica, prosoape de unica folosinta etc.);

e)   Se va verifica realizarea curateniei zilnice i a dezinfectarii regulate a suprafetelor atinse in mod frecvent (conform Planului de curatenie i dezinfectie);

f) Se vor afi a materiale de informare (postere) privind igiena corecta.

4.5.3.  Organizarea cancelariei

a)  Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe maini in urmatoarele  situatii: la intrarea in cancelarie; la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate in comun;

b)  Se va pastra distanta fizica de minimum 1 metru intre persoane;

4.5.4.   Organizarea curtii școlii

a)   Se va organiza mobilierul exterior in corturile amenajate astfel incat sa se pastreze distantarea fizica;

b)   Spatiile de joaca prevazute cu jucarii de exterior vor fi curatate,  igienizate cu jeturi  de apa i apoi dezinfectate cu solutii avizate pentru suprafete, zilnic i inaintea inceperii cursurilor fiecarui ciclu de invatamant;

c)   Curtea colii va fi maturata și spalata zilnic cu jeturi de apa dimineata, inaintea inceperii cursurilor.

4.6.    Misuri privind organizarea programului colar


Cursurile vor incepe la intervale orare diferite astfel incat sa se evite aglomerarile la intrarea i la ie irea in pauze.

4.6.1.  Organizarea activitatilor și supravegherea in timpul pauzelor


a)  Intervalele aferente recreatiilor sunt stabilite eșalonat pentru fiecare clasa in parte

b)  Va fi evitata crearea de grupuri de preșcolari/elevi din grupe/clase diferite;

c)  Elevii vor fi supravegheati pe toata durata pauzelor de catre cadrele didactice, pentru pastrarea distantarii fizice;

d)  Elevii vor fi instruiti sa nu interactioneze fizic (nu se vor imbratișa, nu iși vor atinge reciproc mainile și nu vor sta aproape unul de celalalt);

e)  Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activitati care implica schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale caror suprafete de contact nu pot fi dezinfectate;

f)  Jocurile și alte activitati care implica formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distantei dintre elevi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

g)  Elevii nu vor schimba intre ei obiectele de folosinta personala (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucarii etc.).

 

4.6.2.   Organizarea activitatilor sportive

a)  Orele de educatie fizica se vor desfașura in sala de sport/spatiile interioare, fara obligativitatea purtarii maștii de protectie, in conditiile in care rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mica de 2/1.000 de locuitori. La o rata de incidenta mai mare de 2/1.000 de locuitori, orele de educatie fizica se pot desfașura doar in spatii deschise, fara obligativitatea purtarii maștii de protectie. Prin exceptie, preșcolarii nu au obligatia purtarii maștii de protectie in timpul orelor de educatie fizica, indiferent de rata de infectare.

b)  Orele de educatie fizica efectuate in sala de sport vor fi limitate la activitati sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distantei fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente;

c)   Pentru desfașurarea orelor de educatie fizica, elevii vor fi instruiti ca pe tot parcursul activitatii sa nu își atinga fata, gura, ochii sau nasul cu mainile neigienizate;

d)   La inceperea și la finalul orelor de educatie fizica, toti elevii trebuie sa respecte normele de igiena a mainilor;

e)  Nu vor fi utilizate echipamente sportive care sa fie manevrate de toti elevii (sau manevrarea va fi efectuata doar de un adult); in caz contrar, va fi asigurata in mod regulat o dezinfectare adaptata;

f)   Se vor efectua curatenia, dezinfectia cu solutii avizate și aerisirea salii de sport dupa fiecare grupa de elevi;

4.6.3. Monitorizarea prezentei

a)  La nivelul fiecarei unitati de invatamant se vor monitoriza absentele preșcolarilor/ elevilor și ale personalului. Directiile de sanatate publica vor fi anuntate in cazul inregistrarii unei creșteri mari a numarului de absente ale preșcolarilor/elevilor și/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

4.6.4.  Masuri privind servirea mesei

a)    Mesele se vor servi de catre preșcolari și elevi in sala de mese organizarea accesului și intervalelor de servire va fi realizata astfel incat sa se evite aglomerarile și pentru a se evita intalnirile dintre grupe diferite de preșcolari/școlari

b)  Pentru nivelul primar și gimnazial programul de desfașurare a meselor este urmatorul:

- Micul dejun - se servește la prima pauza. Daca vremea permite se servește in curtea colii, daca nu, se servește in sala de clasa, fiecare elev in banca lui. Dupa ce vor primi toti elevii pachetul vor lasa masca sub barbie și vor manca. Imediat ce au terminat iși vor așeza masca corect și vor aștepta pe locurile lor pana ce vor termina de servit toți. Resturile se vor arunca in coșul din clasa. Nu se  va permite servirea pachetului in alt interval din program.

-  Gustarea de fruct - se servește la cea de-a doua / a treia pauza. Daca vremea permite se servește in curtea școlii, daca nu se servește in sala de clasa, fiecare elev in banca lui. Dupa ce vor primi toti elevii fructul vor lasa masca sub barbie și vor manca. Imediat ce au terminat iși  vor așeza  masca corect și vor a tepta pe locurile lor pana ce vor termina de servit toti. Resturile se vor arunca in coșul din clasa. Elevii care nu servesc, vor lua fructul la pachet. Nu se va permite servirea fructului in alt interval din program.

-  Pranzul - fiind cea mai complexa masa, o parte din elevii claselor mai numeroase vor cobori in sala de mese la ora stabilita, nu mai devreme deoarece trebuie efectuata aerisirea și dezinfectia in timp util. De asemenea elevii vor pregati pungutele cu maștile de schimb pe care le vor așeza pe masuta. Doar dupa ce vor primi toti elevii mancarea vor lasa masca sub barbie și vor manca. Imediat ce au terminat iși vor schimba maștile, cea uzata fiind așezata in punguta.

-   Gustarea de dupa-amiaza - se servește dupa ora 15.30. Daca vremea permite se servește in curtea școlii, daca nu se servește in sala de clasa, fiecare elev in banca lui, pe servetel. Dupa ce vor primi toti elevii gustarea  vor lasa masca sub barbie și vor manca.  Imediat ce au terminat  iși  vor așeza masca corect și vor aștepta pe locurile lor pana ce vor termina de servit toti. Resturile se vor arunca in coșul din clasa. Elevii care nu servesc, vor lua gustarea la pachet. Nu se va permite joaca si faramitarea prajiturilor.

-  Elevii ciclului gimnazial servesc la prima pauza gustarea de fruct insotita de o prajitura gatita in bucataria școlii, iar la pranz pachet catering cu doua feluri de mancare .

a)  Respectarea masurilor de distantare fizica de 1,5 m se aplica in orice context și in orice spatiu, atat la masa, cat și pentru intervalele de tranzit, circulatie, distribuirea felurilor de mancare etc.

b)  Gestionarea echipamentelor colective (tavi, tacamuri, carafe pentru ceai, etc .) va fi adaptata, astfel incat contactele sa fie limitate.

c)  Vesela și tacamurile vor fl spalate și dezinfectate zilnic, dupa fiecare utilizare (dupa masa de dimineata, dupa masa de pranz, dupa gustarea de dupa-amiaza)

d)  Inainte și dupa fiecare masa preșcolarii / elevii se vor spala pe maini.

e)  Masca va fi scoasa doar in momentul in care elevii se vor așeza la masa.

f)   in cazul in care elevii sunt supravegheati in timpul mesei, membrii personalului  vor purta maști și se vor spala pe maini dupa flecare contact.

i)  incaperea va fl aerisita inainte și dupa masa fiecare masa

j)   Mesele vor ft spalate și igienizate inainte de servirea flecarei mese, insa nu in prezenta copiilor;

k)  Curatenia și dezinfectia spatiilor unde se va servi masa, se va realiza cu strictete conform Planului de curatenie și dezinfectie.

4.8.  Masuri privind programul de somn pentru nivelul preșcolar


a)   Patuțul (salteaua) per copil va fi strict individualizat, folosit intotdeauna de același copil Locul fiecarui copil in paturi va fi stabilit prin asigurarea unei distante minime de 1 m sau de cel putin un pat.

b)   Copiii vor folosi pijamale și acestea vor fi depozitate in saculeti individuali; pijamalele se iau acasa la sfarșitul saptamanii pentru a fi spalate și aduse inapoi la inceputul saptamanii urmatoare; nu se vor imprumuta pijamalele sau piese din pijamalele unui copil pentru un altul care nu are in ziua respectiva pijama.

c)   În timpul somnului, se va asigura o buna aerisire a salii de grupa și, in acest sens, cel putin un geam va fi deschis, in pozitie rabatata.

d)   Lenjeria și paturile individuale utilizate vor fi spalate periodic / la nevoie prin inmuiere cu detergenti in solutie 0,5%, spalare, fierbere și limpezire.

 

4.9. Masuri privind transportul


a)   transportul școlar se va realiza in conditii de siguranta epidemiologica (aerisire, igienizare, dezinfectare și nebulizare dupa fiecare cursa);

b)  pe perioada transportului la și de la unitatea de invatamant elevii vor respecta masurile generale de conduita prevazute de normele aprobate pentru transportul in comun, in special asigurarea distantei fizice și purtarea maștii.

 

4.10.     Masuri de protectie la nivel individual
 

4.10.1.    Spalarea / Dezinfectarea mainilor: Toti preșcolarii / elevii și personalul trebuie sa se spele/dezinfecteze pe maini:

-   imediat dupa intrarea in coala și inainte de a intra in sala de clasa;

-  inainte de pauza/pauzele de masa;

-  inainte și dupa utilizarea toaletei;

-  dupa tuse sau stranut;

-  ori de cate ori este necesar.

4.10.2.   Purtarea maștii de protectie

a)  masca de protectie este obligatorie pentru intreg personalul unitatii de invatamant și va fi purtata in salile de clasa, in cancelarie, in timpul deplasarii in incinta unitatii de invatamant și in timpul pauzelor in interior;

b)  masca de protectie nu este obligatorie in cazul preșcolarilor, indiferent de varsta, precum și in timpul tuturor orelor de educatie fizica;

c)  schimbul maștii de protectie utilizate intre persoane este interzis.

 

4.11.     Masuri igienico-sanitare in unitatea de invatamant

a)   Se va realiza Planul de curatenie și dezinfectie a salilor de clasa, cancelariei, spatiilor comune (holuri, sali de sport etc, spatii de joaca.), precum și de aerisire a salilor de clasa

b)   Se vor stabili operatiunile și ordinea in care se vor efectua actiunile de curatenie și dezinfectie (de exemplu, colectarea deșeurilor, maturarea pardoselii, spalarea pardoselii, dezinfectia pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafetelor de scris ale bancilor, ștergerea și dezinfectia pervazurilor, dezinfectarea clantelor, manerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, intrerupatoarelor etc.).

c)   Serviciile de curatenie se vor realiza inainte de inceperea activitatilor/orelor și dupa somnul copiilor, la sfarșitul programului și ori de cate ori este necesar.

d)  Curatenia generala se va face prin spalare cu apa și detergent, urmata de clatire repetata cu apa potabila. Pentru curatarea obiectelor destinate utilizarii directe de catre copii vor fi folositi agenti de curatare nedaunatori, dezinfectanti, biocide avizate.

e)   Toate suprafetele vor fi curatate - inclusiv jucarii, tobogane, tarcuri, manere, balustrade, butoane și accesorii la instalatii sanitare, toalete, clante, pervazul ferestrei, precum și mesele și scaunele din sala de grupa/clasa. Suprafetele care sunt atinse de copii vor fi atent curatate, frecvent prin tergerea cu apa și detergent sau, dupa caz, cu substante biocide avizate.

f)    Jucariile vor fi spalate regulat, cel putin o data pe zi.

g)    Curatarea zilnica corespunzatoare a mobilierului de la locurile de joaca din aer liber se va face insistand la punctele de contact (leagane, tobogane,etc) cu dezinfectant avizat.

h)   Sapunul lichid, dezinfectantul si prosoapele de hartie vor fi accesibile pentru toti copiii și angajatii din cadrul unitatii.

i)     Ventilarea spatiilor inchise se va realiza: dimineata inainte de sosirea copiilor, cand aceștia sunt afara, la ora pranzului și seara, precum și in timpul activitatilor de curatenie. Ventilarea naturala dureaza cel putin 20 de minute de fiecare data. Daca este posibil, se vor mentine ferestrele  și/  sau ușile camerelor deschise, pentru a permite o mai buna circulatie a aerului in spatiu, fara a compromite siguranta copiilor (ex: ferestre care nu sunt la indemana copiilor, uși cu bariere de securitate).

j)  Este interzisa folosirea echipamentelor pentru recircularea aerului.

k)  Se va folosi aparatul Biozone în fiecare clasa pe toata durata programului.

l)   În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afișat, la loc vizibil, graficul de curatenie și dezinfectie, care sa contina operatiunile de curatare și dezinfectie, frecventa acestora, orarul și un loc pentru semnatura persoanei care le efectueaza și a celei care verifica.

m)   Se va evalua periodic necesarul și disponibilitatea produselor de curatare și dezinfectie și a echipamentelor de protectie personala (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora.

n)   Pe durata activitatilor de curatenie și dezinfectie se va purta masca de protectie, manuși, iar dupa indepartarea manușilor și a maștii, se vor spala mainile.

o)   La intrarea in unitate, personalul va purta încaltaminte ce va fi utilizata exclusiv in incinta acesteia.

p)   Manușile de unica folosinta sunt obligatorii la schimbarea scutecelor și in timpul efectuarii curateniei. Dupa îndepartarea manușilor de unica folosinta este obligatorie spalarea mainilor cu apa și sapun, minimum 20 secunde.

r)  Măștile si manușile de unica folosinta purtate vor fi colectate in vederea eliminarii, in locuri special amenajate, in recipiente adecvate de eurilor medicale.

s)   Cadrul medical ce va supraveghea copilul cu simptome respiratorii se va spala pe mâini dupa ce a predat copilul familiei, minimum 20 de secunde cu apa si sapun. Dupa plecarea copilului din unitate se va face curatenia și  dezinfectia tuturor spatiilor și obiectelor utilizate de acesta (sala de grupa, dormitor, sala de mese, grupuri sanitare, locuri de joaca, jucarii, etc).

  

4.12.     Măsuri privind instruirea personalului și comunicarea  permanenti  de  informatii pentru elevi și parinți privind misurile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV2


a)      Personalul medico-sanitar sau, in absenta acestuia, persoana desemnata de unitatea de invatamant, va efectua instruirea personalului didactic pentru  a observa starea de sanatate a elevilor și pentru implementarea normelor din prezentul document și va fumiza informatii privind: elemente generate despre infectia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spalarii pe maini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corecta a maștilor, masurile de distantare fizica necesare.

b)     Cadrele didactice au obligatia sa anunte cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unitatii in cazul in care preșcolarii/elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, febra, probleme respiratorii), sau alte simptome de boala infectioasa (varsaturi, diaree, mialgii, stare general modificatii), insotite sau nu de creșteri de temperatura, in vederea aplicarii protocolului de izolare.

c)      Se vor realiza instruiri periodice ale elevilor: in prima zi de școala și cel putin odata pe saptamana elevii vor fi instruiti de catre cadrele didactice in vederea respectarii masurilor de protectie și preventie a infectiei cu SARS-CoV-2

d)     In unitatea de invatamant (in clase, pe coridoare și in grupurile sanitare) vor fi afișate, in locuri vizibile, postere cu informatii in acest sens.

e)      Se vor transmite instructiuni/informatii pentru parinti prin care vor fi incurajati sa participe la educatia pentru igiena și sanatatea copiilor, astfel incat revenirea in școala sa fie in siguranta. Parintii vor fi incurajati sa monitorizeze starea de sanatate a copiilor și sa actioneze responsabil.

f)      Comunicarea cu parintii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice (platforma Adservio, grup whatsapp) in vederea identificarii din timp a semnelor de imbolnavire și a initierii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate.

g)      Parintii au obligatia sa anunte unitatea de invatamant cu privire la absenta preșcolarului/ elevului in urmatoarele situatii:

-  Preșcolarul/Elevul prezinta simptome specifice infectarii cu virusul SARS-CoV-2;

-  Preșcolarul/Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;

-  Preșcolarul/Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate  cu SARS-CoV-2 și se afla in carantina.

h)    Nu se vor prezenta la cursuri in unitatea de invatamant

-  cei confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;

-  cei care sunt declarati contacti directi cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2 și se afla in carantina la domiciliu/ carantina institutionalizata;

-  cei care au fost testati și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoana care prezinta simptome, care a fost testata și care așteapta rezultatele.

4.13. Masuri pentru preșcolarii/ elevii și personalul din unitatile de invațamant aflate in grupele de varsta la risc și/sau avand afecfiuni cronice și/sau dizabilitati


a)  Preșcolarii/Elevii cu varsta mai mica de 12 ani, care fac parte dintr-o grupa de risc, respectiv cei diagnosticati cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/ autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilitati, tratament imunosupresiv sau alte afectiuni cronice, cu avizul și recomandarile specifice ale medicului curant și cu acordul scris al parintilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in școala.

a)  Elevii cu varsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupa de risc, respectiv sunt diagnosticati cu afectiuni associate cu imunodepresie moderata sau severa (transplant, afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandarile specifice ale medicului curant și cu acordul scris al parintilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in școala, chiar daca sunt vaccinati cu schema completa.

b)  Preșcolarii/Elevii care locuiesc impreuna cu o persoana diagnosticata cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa (transplant, afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scutiti de prezenta fizica in școala, chiar daca sunt vaccinati cu schema completa.

c)   Pentru preșcolarii/elevii mentionati la alin. (a), (b) și  (c),conducerile unitatilor  de invatamant vor identifica, dupa caz, solutii pentru asigurarea procesului educational, inclusiv online.

d)  Conducerile unitatilor de invatamant au obligatia sa se asigure ca sunt respectate masurile de protectie și cele de igiena recomandate tuturor elevilor, iar in situatia pre colarilor/ elevilor mentionati la alin. (a), (b) și (c) sa monitorizeze fiecare caz in parte.

e)  Preșcolarii/Elevii mentionati la alin. (a), (b) și (c), precum și parintii acestora pot fi consiliati de medicii specialiști și psihologii care ii au in ingrijire, in privinta masurilor suplimentare necesare.

f)   Preșcolarii/Elevii cu dizabilitati, care participa la cursuri cu prezenta fizica, in functie de specificul afectiunii, vor beneficia de adaptarea masurilor de preventie in mod adecvat dizabilitatii specifice.

4.14.     Protocol pentru triaj și pentru izolarea copiilor/persoanelor cu simptome specific COVID-19


a)     Triajul epidemiologic al preșcolarilor și elevilor se efectueaza conform prevederilor legale in vigoare

b)     Personalul medical care va efectua triajul va fi echipat conform normelor standard de echipare

c)     Preșcolarii/elevii alergici vor fi primiti in unitate dupa ce parintele aduce la cabinet acte doveditoare eliberate de medicul specialist care sa ateste natura afectiunii.

d)     Triajul zilnic se efectueaza de catre parinte, acasa, prin  masurarea  temperaturii  corporale și aprecierea starii de sanatate a copilului,  in  urma  careia  parintele  decide  prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.

e)      Nuse vor prezenta la cursuri in ziua respectiva:

 -  cei cu temperatura mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifica infectarii cu SARS­ CoV-2 (tuse, dificultati in respiratie - scurtarea respiratiei, diaree, varsaturi) sau alte boli infectocontagioase;

-   cei confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;

-   cei care sunt declarati contacti apropiati cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de carantina la domiciliu/carantina institutionalizata.

-   cei care au fost testati și așteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care prezinta simptome, care a fost testata și care așteapta rezultatele.

f)     Triajul epidemiologic al copiilor din gradinita se efectueaza zilnic de catre cadrul medical al unitatii și consta in:

-   Masurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura inregistrata nu trebuie sa depașeasca 37,3 grade Celsius;

-   In cazul in care temperatura inregistrata depașește 37,3 grade Celsius, se va repeta masurarea temperaturii, dupa o perioada de 2-5 min de repaus;

-   Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezenta de simptome respiratorii si/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, copiii NU sunt primiti la program. Aceștia sunt lasati in grija parintilor cu recomandarea unui consult medical de specialitate.

g)     Triajul epidemiologic al personalului angajat in unitate se efectueaza zilnic la inceputul programului, de catre cadrul medical al unitatii și consta in:

-   Masurarea temperaturii cu termometrul non-contact; temperatura inregistrata nu trebuie sa depașeasca 37,3 grade Celsius;

-   În cazul în care temperatura inregistrata depașește 37,3 grade Celsius, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 min de repaus;

-   Daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezenta de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, personalul nu va fi primit la program;

-  Personalul care prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi) se izoleaza la domiciliu, contacteaza medicul de familie și anunta de îndata responsabilul desemnat de conducerea unitatii de invatamant.

h)   Nu se vor prezenta la serviciu:

-   angajatii cu temperatura mai mare de 37,3°C și/sau simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultati in respiratie - scurtarea respiratiei, diaree, varsaturi) sau alte  boli infectocontagioase;

-  angajatii confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de izolare la domiciliu;

-  angajatii care sunt declarati contacti apropiati cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, aflati in perioada de carantina la domiciliu/carantina institutionalizata.

-  angajatii care au fost testati și așteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care prezinta simptome, care a fost testata și care așteapta rezultatele.

-  angajatii care prezinta simptome respiratorii, febra și oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute in timp ce sunt la serviciu vor merge acasa cat mai curand posibil iș se vor adresa medicului de familie.

i)   Protocolul de izolare se aplica in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie specifica COVID-19 (febra, tuse, dificultati respiratorii, diaree, varsaturi, mialgii, stare generala modificata) și consta in:

-  anuntarea imediata a parintilor/reprezentantilor legali și, dupa caz, a personalului cabinetului medical școlar;

-  izolarea imediata a elevului. Elevul va purta masca, va fi separat de restul grupei/clasei și  va fi supravegheat pana cand va fi preluat și va parasi unitatea de invatamant insotit. Masurile de protectie individuala vor fi respectate cu strictete;

-   daca pe perioada izolarii elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curatat și  dezinfectat, folosind  produse de curatenie și dezinfectie avizate, inainte de a fi folosit de o alta persoana;

-   nu se va transporta elevul pana la sosirea parintilor/ reprezentantilor legali la medicul de familie sau unitati sanitare decat in situatia in care simptomele/semnele sunt severe, caz in care se va apela serviciul de urgenta 112;

-  persoana care ingrijește elevul izolat trebuie sa poarte masca și se va spala bine pe maini timp de minimum 20 de secunde;

-  igienizarea incaperii in care a fost izolat elevul suspect de infectie cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substante dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infectia la alte persoane;

-   preșcolarul/elevul va reveni la unitatea de invatamant doar cu adeverinta medicala eliberata de medical curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atesta ca nu mai prezinta risc epidemiologic.

-   in cazul in care exista un consimtamant informat și semnat al parintelui/tutorelui legal cu privire la  acordul  de  recoltare  a  probelor  de  exsudat  nazofaringian  in  vederea  testarii preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetului medical.

-   toate testele rapide efectuate in cabinetul medical școlar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre directia de sanatate publica judeteana in maximum 24 de ore.

-   Daca parintele/tutorele legal nu iși exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pașilor urmatori; revenirea in colectivitate in aceste cazuri se va face dupa un repaus de 14 zile.

 

4.15.       Criterii de suspendare a cursurilor colare in unitatile de invatamint in contextul confirmarii unui caz/mai multor cazuri de COVID-19


a)      Suspendarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatea de invatamant se dispune, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, pentru o perioada de 14 zile la aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de pre colari sau clasa de invatamant primar, girnnazial

b)     Cursurile pentru grupa/clasa suspendata se pot relua cu  prezenta fizica incepand  cu a 8-a zi de la data confirmarii cazului pozitiv, pentru elevii care se testeaza si rezultatul este negativ.

c)      Testarea elevilor se realizeaza in a 8-a zi de la data confirmarii cazului pozitiv de catre cadrul medical din unitatea de invatamant. Pana la efectuarea testului, elevii continua activitatea didactica in regim on-line.

d)     Elevii care nu se prezinta la testare reiau cursurile cu prezenta fizica dupa 14 zile de la suspendarea acestora.

e)      Prin exceptie de la prevederile alin. (A), elevii claselor VII-VIII vaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut eel putin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum i elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezenta fizica.

f)       DSP va efectua ancheta epidemiologica, va stabili contactii  directi ai cazurilor confirmate i va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.

g)     La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP.

h)     DSP, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contactii  directi  ai acestora  i va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune suspendarea activitatilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unitatii de invatamant.

i)       Masura suspendarii este dispusa prin hotararea comitetului judetean pentru situatii de urgenta la propunerea conducerii unitatii de invatamant cu avizul ISJ i al DSP

j)       in situatiile prevazute la alin. (a)-(g), elevii/pre colarii care au cursurile suspendate cu prezenta fizica, procesul de 1nvafamant continua in sistem on-line.

a)      in perioada de suspendare a clasei/unitatii de invatamant, se vor

activitati obligatorii:

- curatenia și aerisirea claselor;

- dezinfectia curenta i terminala a spatiilor unitatii de invatamant (clase, holuri, toalete);

b)      La reluarea cursurilor colare, personalul medical va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea posibilelor cazuri de noi imbolnaviri.

 

5.  Responsabilitați


5.1.  Conducătorul unității de invățământ

- ia masuri pentru prevenirea și combaterea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 in scopul organizarii activitatii in cadrul unitatii de invatamant;

- se consulta, dupa caz, cu: reprezentantii inspectoratului colar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al parintilor, reprezentantii ISJ Constanta, reprezentantii DSP Constanta i alte institutii abilitate pentru organizarea in bune conditii a activitatilor desfa urate, in contextul epidemiologic actual;

- asigura pregatirea unitatii de invatamant inainte de deschiderea anului colar;

- desemneaza un responsabil, dintre angajatii unitatii de invatamant, care coordoneaza activitatile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unitatii;

- stabile te circuitul de intrare i de ie ire in cadrul unitatii de invatamant;

 

5.2.  Consiliul de Administrație


- propune și transmite catre ISJ Constanta aplicarea scenariului de organizare și desfașurare a cursurilor in unitatea de invatamant, in functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale și de infrastructura și resursele umane ale unitatii de invatamant.

 

5.3. Responsabilul cu coordonarea activitatilor de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unitatii de invățămant


- coordoneaza activitatile de prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unitatii de invatamant;

- colaboreaza cu personalul medico-sanitar, cu reprezentantii ISJ Constanta, reprezentantii DSP Constanta

 

5.4. Personalul didactic


- au obligatia sa anunte cadrul medical colar sau responsabilul desemnat de conducerea unitatii in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator; efectueaza instruirea elevilor, in prima zi de coala și cel putin odata pe saptamana, in vederea respectarii masurilor de protectie și preventie a infectiei cu SARS-CoV-2;

- comunica cu parintii elevilor, telefonic sau prin mijloace electronice, in vederea identificarii din timp a semnelor de imbolnavire și a inițierii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate;

- respecta masurile generale de protectie.

 

5.5. Personalul didactic auxiliar și nedidactic


- respecta și aplica, dupa caz, masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatii de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS­ CoV-2, conform celor prevazute in capitolele din prezenta procedura. Personalul specializat responsabil cu curatenia și dezinfectia

- desfașoara intretinerea igienica permanenta a spatiilor, instalatiilor, a grupurilor sanitare și a mobilierului aflate in unitatea de invatamant;

- aplica Planul de curatenie și dezinfectie la nivelul unitatii de invatamant;

 

5.6.  Personalul medical


- sprijina conducerea unitatii de invatamant in mentinerea conditiilor igienico-sanitare in conformitate cu normele in vigoare;

- urmarește modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ; efectueaza instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sanatate a elevilor; aplica masurile pentru elevii și personalul din unitatea de invatamant aflate in grupele de varsta la risc și/sau avand afectiuni cronice și/sau dizabilitati;

- realizeaza triajul epidemiologic pentru identificarea posibilelor cazuri de imbolnaviri, ori de cate ori situatia o impune.

Echipa